The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

หลักสูตร

การเข้าศึกษา
หลักสูตร

ชื่อโครงการ

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : CM-MBA Program

 

ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.B.A.

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก

 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)

 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)

 • วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)

 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (1 วิชา)

รวม 44 หน่วยกิต

แผน ข

 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)

 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)

 • วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต (3 วิชา)

 • วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (1 วิชา)

รวม 44 หน่วยกิต

 

รายวิชาที่เปิดสอน

 

แผน ก

 • เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง

 • องค์การและการจัดการ

 • การจัดการการตลาดขั้นสูง

 • การบัญชีบริหารขั้นสูง

 • การจัดการทางการเงิน

 • การจัดการผลิตขั้นสูง

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

 • สัมมนา

 • วิชาเอกเลือก

 • วิทยานิพนธ์

แผน ข

 • เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง

 • องค์การและการจัดการ

 • การจัดการการตลาดขั้นสูง

 • การบัญชีบริหารขั้นสูง

 • การจัดการทางการเงิน

 • การจัดการผลิตขั้นสูง

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

 • ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
 • สัมมนา

 • วิชาเอกเลือก

 • ผู้นำเชิงกลยุทธ์

 

ระยะเวลาการศึกษา

 

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

 • ภาคต้น ระหว่าง เดือน สิงหาคม –ธันวาคม

 • ภาคปลาย ระหว่าง เดือน มกราคม – พฤษภาคม

 • ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เดือน มิถุนายน– กรกฎาคม

 

 • วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • วันอาทิตย์ (กรณีสอนเสริม) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

การเรียนการสอน

 

สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้า จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงาน

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ งานต้อนรับนิสิตใหม่ ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยรวม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตำราเรียนค่าอาหาร ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ โดยแบ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทหาร 3 เหล่าทัพ – ตำรวจ รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และกลุ่มพลเรือน รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 230,000บาท

หมายเหตุ
ค่าเรียนปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ฟรี
กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพนิสิตและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่โครงการฯ กำหนด
ณีที่นิสิตลาพักการศึกษาต้องมาชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ ถ้าไม่ชำระภายใน 15 วัน จะหมดสภาพการเป็นนิสิต
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสภาพการเป็นนิสิตทันที

 
Back to content | Back to main menu Free Website Counters