The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา
ปรัชญาโครงการ

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ภายใต้คุณธรรม สร้างธุรกิจเพื่อความมั่นคง

 

ความเป็นมา

 

โดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย  จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ในปี พ.ศ. 2536 ให้กับบุคลากรในกองทัพจาก 3 เหล่าทัพ รวมทั้ง ตำรวจ และพลเรือน

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกรณีนี้เป็นการให้บริการแก่กองทัพไทย ตำรวจ และพลเรือน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ตำรวจ และพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถรองรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรมทางด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรจาก 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และพลเรือน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน

 

ลักษณะของโครงการ

 

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก. มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (M.B.A.)

 
Back to content | Back to main menu Free Website Counters