The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

การสมัครเรียน

การเข้าศึกษา
การสมัครเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
 • นายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิง รับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม และมีชั้นยศตั้งแต่ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจขั้นสัญญาบัตร มียศ ตั้งแต่ ร้อยตำรวจโทขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 • พลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไป - มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจบปริญญาตรี (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) - มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจบปริญญาตรี (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

 

 

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาการศึกษา (Transcript) 1 ชุด

 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตัวจริง 1 ชุดหนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรงตัวจริง 1 ชุด (เฉพาะข้าราชการที่หน่วยงานมีระเบียบว่าต้องขออนุมัติสอบ)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

 • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

 

สถานที่รับสมัคร

 
 • โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ห้อง1303 ชั้น3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2942- 8777, 081-831-2069 และ


 • กองวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

 • โทรศัพท์ (สายตรง) 0-2277-3696 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

 

วัน เวลา รับสมัคร

 
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 25 กุมภาพันธ์ 2559

 • วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8.30 16.30 .

 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 16.00 .

 

เอกสารดาวน์โหลดการสมัคร

 
 
Back to content | Back to main menu Free Website Counters