The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 7

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 1

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

นาวาอากาศตรี

กฤตกร

ชลวิสุทธิ์

นายทหารการฝึกร่วมและผสม กองฝึกร่วมและผสม

กรมยุทธการทหารอากาศ กองบัญชาการทหารอากาศ

2.

พันตำรวจโท

ก้องกาญจน

ฉันทปรีดา

หัวหน้าฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัย

กองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.

นาย

กานต์

หาวารี

นักวเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4.

นาย

กำธร

เติมพงศ์นุรักษ์

นายด่านศุลกากรนครพนม

ด่านศุลกากรนครพนม

5.

นาง

เกศยา

ผุดผอง

เจ้าหน้าที่งานการตลาดสินเชื่ออาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

6.

พันโท

คณพล

บำรุงเมือง

หัวหน้าแผนก

กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

7.

พลตรี

จรัล

วรพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

สำนักงานรองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

8.

พันตรีหญิง

จิตติมา

ทองเนียม

-

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

9.

นาย

เจษฎา

ไผทฉันท์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10.

นาวาอากาศตรี

ฉัตรชัย

ชัยศิริพงศ์

ผู้ช่วยนายทหารกำลังพล

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

11.

นาวาอากาศตรี

ชากร

บ้านใหม่

นายทหารยุทธการ

ฝูงบิน 561 กองบิน 56

12.

นาวาอากาศโท

ชาย

ดิถีเพ็ง

-

โรงเรียนนายเรืออากาศ

13.

นาย

เชาว์

พันธ์รุ่งจิตติ

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

14.

พันตำรวจเอก

ณรงค์ฤทธิ์

ภักดีณรงค์

ผกก.อก.ภ.จว.สิงห์บุรี

บก.ภ.จว.สิงห์บุรี

15.

นาง

ดวงรัตน์

โพธิ์เงิน

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

สภาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16.

นาวาอากาศเอก

ดำริห์

สุระกิจ

ผู้อำนวยการกอง

กรมช่างอากาศ

17.

นาวาอากาศตรี

ดุสิต

โกสุมวัชราภรณ์

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

18.

พันตำรวจตรี

เติมพงษ์

ปลั่งพงษ์พันธ์

เกษียณ ต.ค.47

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19.

พลโท

ทวนทอง

หอมเศรษฐี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการทหารสูงสุด

20.

นาวาอากาศตรี

ทวินพัฒก์

จบกลศึก

ทส.ผช.เสธ.ทอ.สนง.ผช.เสธ.ทอ. ฝ่ายยุทธบริการ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

21.

นาย

เทอดศักดิ์

เต็มทรัพย์อนันต์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

บริษัท สยามสตาร์ จำกัด

22.

นาย

ธนเศรษฐ์

โลทารักษ์พงศ์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท วี ที การ์เมนท์ จำกัด

23.

นาวาอากาศโท

ธรรมนูญ

วงศ์สวรรค์

นักบิน

-

24.

นาย

ธัญญา

เอี่ยมเจริญ

หัวหน้าแผนกสินเชื่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพระประแดง

25.

นาย

ธีรพร

ก้อนแก้ว

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

26.

พันตรี

นพพล

พลภัทรพิจารณ์

-

-

27.

พันโทหญิง

นพรัตน์

กาญจนวิสุทธิเดช

หัวหน้าแผนกศึกษาอบรมฯ กองบริการกำลังพล

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

28.

นางสาว

นริศา

ธรรมอุปกรณ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

29.

นาย

นิติเทพ

อัศวเพิ่มทรัพย์

-

-

30.

นาย

นิพนธ์

หัตถกี

Computer Service Engineer 2

แผนก VN-E ฝ่ายบริการข้อมูล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

31.

พลตรี

บุญมี

ไร่ทิม

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

32.

พันเอก

ประจิตร

อ่ำพันธุ์

ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา ช่วยราชการ ผอ.ปก.สสส.กอ.รมน.

กองปฏิบัติการ ส่วนสื่อสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สวนรื่นฤดี

33.

นาย

ปราโมทย์

เจษฎาวรางกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด

34.

พันตำรวจโท

ปรีชา

กองแก้ว

สว.จร.สน.ภาษีเจริญ

สน.ภาษีเจริญ

35.

นางสาว

ปัทมา

เกตุเลขา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

36.

พันตรี

ปิยวัชร์

จารุพันธุ์

กรมกำลังพลทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

37.

นาย

พงษ์นคร

ธโนปจัยโยธิน

ผู้จัดการภาคอาวุโส

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

38.

พันโทหญิง

พรกมล

พิพิธกุล

-

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

39.

นาวาอากาศตรีหญิง

พรรณประภา

วัณณรถ

เภสัชกร กองเภสัชกรรม

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

40.

นาง

พรรณวิภา

รมณารักษ์

-

-

41.

พันตรี

พัฒนพงศ์

ระวีวรรณ

-

-

42.

นาวาตรี

พิสุทธิศักดิ์

ศรีชุมพล

ประจำวิเทศน์สัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ

43.

นาวาอากาศตรีหญิง

เพ็ญแข

ภากสุโพธิ์

เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานิสิตแพทย์

กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

44.

นาง

มณฑกานต์

สุภาชัย

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

45.

นาวาอากาศโทหญิง

มารินา

ฐิตะฐาน

เภสัชกร กองเภสัชกรรม

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

46.

นาวาอากาศโทหญิง

มิ่งขวัญ

กัลกะ

ที่ปรึกษางานฟิสิกส์การแพทย์ หน่วยรังสีรักษา

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

47.

นาง

ยุวนุช

หล่อตระกูล

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

48.

ร้อยตำรวจเอก

รังสรรค์

โพธิ์แสง

-

-

49.

นาย

เริงณรงค์

เจริญอ้น

ผู้จัดการ

บริษัท บางกอกแอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

50.

นาย

เรืองชัย

ไตรพรกนกรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

THANTAWAN INDUSTRY PLC.

51.

ร.อ.หญิง

ลัดดา

สมนา

พยาบาล

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

52.

นาง

ลาวัลย์

โมกขศักดิ์

วิทยากร 8 กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

53.

นางสาว

วนิดา

เตชะวิจิตรไพศาล

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อกลาง

บริษัท บางกอกเชนฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

54.

นาย

วรพงศ์

ผดุงเกียรติสกุล

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Integrated Security

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

55.

พันโทหญิง

วรรัตน์

ช่อทิพย์

นายทหารการเงิน

สปท.

56.

พันตรี

วสันต์

เอี่ยมสอาด

นักบิน กองบินปีกหมุนที่ 1

ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราฯ

57.

นาวาอากาศโท

วันชัย

อิทธิรส

-

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

58.

นางสาว

วิจิตร

เอื้อประกอบชัย

District Sales Manager

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

59.

พันตรี

วิทวัส

วัฒนกุล

กรมข่าวทหาร

กองบัญชาการทหารสูงสุด

60.

ร.ต.อ.หญิง

ศิริรักษ์

จั่นมุกดา

-

-

61.

พันตรี

สกุลศักดิ์

พัฒนกุล

นายทหารโปรแกรม กพร.สท.ทหาร

กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

62.

ร.ต.

สมนึก

สมบูรณ์ผล

-

-

63.

นาวาอากาศตรี

สมสกุล

เสมา

นักบิน

-

64.

นาย

สราวิทย์

กลิ่นสุคนธ์

กรรมการผู้จัดการ

โรงแรม กานต์มณี พาเลซ

65.

นาย

สันติ

วงศ์พิทักษ์

ผู้จัดการงานวิศวกรรม

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

66.

พ.อ.

สุเทพ

ปริยาเอกสุต

ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง

กรมการทหารช่าง

67.

พันตำรวจโท

สุพัฒน์

ลิ้มอิ่ม

สวป.สน.บางเขน

สน.บางเขน

68.

นาง

สุมนา

ริยะสาร

-

-

69.

น.ท.หญิง

สุมนา

จุลโมกข์

-

-

70.

นาย

สุเมต

ตั้งสัจจานุรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวชการ

71.

พันเอก

สุรชัย

สบประสงค์

ประจำ บก.ทบ.

-

72.

นาง

สุรภา

เปี่ยมปรีดา

ผู้จัดการกลุ่มปฏิบัติการเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

73.

นาย

สุรวุฒิ

วิริยะพงษ์

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัท

ฝ่ายความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัท สายงานบรรษัทธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย

74.

น.ต.

สุรศักดิ์

อ่ำศรี

-

-

75.

น.ต.

สุริยา

เนตรสุวรรณ

นายทหารนิรภัยภาคพื้น

กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

76.

นาง

สุวสา

เจนพาณิชย์

รองผู้อำนวยการกองกลาง

รพ.ทหารผ่านศึก

77.

นาวาโท

สุวัฒน์

สุวัฒนะ

ผบ.พัน.สอ.ที่ 1

กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

78.

นาวาอากาศตรีหญิง

เสาวณีย์

ระพีพรกุล

ประจำ ทอ. ช่วยราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน พอ. ทอ.

กองรักษาการเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

79.

พันตรี

หนุน

ศันสนาคม

ผช.หน.ยก.พล. 1 รอ.

ฝยก.พล. 1 รอ. พล. 1 รอ.

80.

นาวาอากาศเอก

อนันตชัย

แก้วศรีงาม

-

กองทัพอากาศ

81.

นาย

อนุชา

วีรานันท์

หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ปลายทาง

ฝ่ายควบคุมโครงข่ายโครงการนครหลวง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง TNEP

82.

นาย

อนุชา

วาสิการ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

83.

นาวาอากาศตรี

อนุชิต

เกิดโสฬส

รอง หน.แผนกฯ กองอาคาร

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

84.

นาง

อนุตรา

สุวัฒนะ

Accounting Office 3 (แผนก EQ-F)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

85.

นาวาอากาศตรี

อนุรักษ์

รมณารักษ์

นักบิน

-

86.

นาวาอากาศตรี

อนุรัช

วิวัฒน์กุล

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

87.

น.ต.

อนุสิษฐ์

กะลัมพะนันทน์

เสียชีวิต 17 มิ.ย. 44

88.

นางสาว

อโนมา

รุจิระชุณห์

นักบัญชี

ฝ่ายวางแผนและการเงิน ส่วนบัญชี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

89.

นางสาว

อัญชัญ

สง่าสงเคราะห์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

90.

นาง

อุษณีษ์

ศรีชุมพล (ศรีภูมิ)

พนักงานธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

91.

พันตรี

เอนก

ทาปิน

หน่วยบัญชาการรบพิเศษ

-

92.

นาย

ฮาซัน

เบ็ญราฮีม

ผู้จัดการ

บริษัท บลูมูล สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

Back to content | Back to main menu Free Website Counters