The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 6

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 1

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

ร้อยเอก

กนก

ทองเผือก

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.

พันตรี

กฤติพล  

ลักษณศิริ

ผู้บังคับการกองร้อย

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 232 ถ. ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300

3.

นาง

กฤติมา

เหมวิภาต

ผู้ช่วยอธิการบดีวิชาการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

4.

นางสาว

กาญจนา

ทุมมานนท์

หัวหน้ากองส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

5.

นาย

เกรียงไกร

จูเจริญ

นักวิเคราะห์ระบบ/ส่วนระบบงานการผลิต 1

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

6.

นาย

เกียรติศักดิ์

วัฒนศักดิ์

อาจาร์ยคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7.

นาย

คณาธิป

อัคราวัฒนา

ผู้จัดการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

8.

ว่าที่ ร้อยตรี

คมกฤช

มิสเกตุ

พนักงานวิเคราะห์ระบบ(9) /ฝ่ายระบบสารสนเทศ

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

9.

นางสาว

คัคณางค์

วรักษ์จุนเกียรติ

Regulatory affairs manager

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ไทยแลนด์) จำกัด

10.

นาวาตรีหญิง

งามพิชญ์

กระเทศ

ติดตาม ผู้ช่วยฑูตทหารเรือ ลอนดอน

11.

พันโท

จารุวัฒน์

วิภัทรเมธีกุล

ผบ.พัน นนส.สห.ทบ.

กรมการสารวัตรทหารบก

12.

พันตำรวจโทหญิง

จำเรียง

เจริญสาย

รองสารวัตร

กองทะเบียนอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

13.

นาง

จุฑารัตน์

กลิ่นสุคนธ์

บริษัท สราสินี ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

14.

นาวาตรีหญิง

จุไรพร

นรินทร์ศรศักดิ์

รองหัวหน้าหอผู้ป่วยนรีบน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

15.

นาง

จุฬาลักษณ์

อัศวมาศบันลือ

เภสัชกร

ร้านยาและสุขภาพ

16.

นาง

ฉัตรทอง

ทิพยกะลิน

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

17.

พันโท

ชญานิน

ผิรังคะเปาระ

ฝอ.3 (นายทหารยุทธการและการฝึก)

กองพันทหารสื่อสารที่ 13 พล.ปตอ.

18.

นาง

ชูจิตร

ลักษมีวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ (Key Account)

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

19.

น.อ.

ณัฏฐนันท์

ธนัญชัย

ฝสธ.ประจำรอง ผบ.ทหารสูงสุด

สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด

20.

ร.อ.

ณัฐ

ศิลปรัสมี

นักบิน

บ.การบินไทย จำกัด(มหาชน)

21.

พันโท

ณัฐพล

มั่นนาค

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

22.

พันตรี

ดนัย

ไหมคำ

23.

นาวาเอก

ถิรายุ

อินทรศิริธร

ประจำกองกิจการในพระองค์ฯ

แผนกเรือยนต์หลวง

24.

เรืออากาศเอก

ทิพากร

เนิดน้อย

ฝูงบิน 401 บน.4พล.บ.3.บยอ.

25.

น.ต.

ทิศา

ปาโมกข์

นกฝ.ฝยก.ฝูง 401ฯ

ฝูงบิน 401 บน.4พล.บ.3.บยอ. 169 กม.

26.

ร.อ.

ธนากร

สีดอกบวบ

นายทหารช่างอากาศ

กรมช่างอากาศ (บางซื่อ)

27.

ร.ต.อ.

ธนิต

สาระกุล

รองสารวัตรจราจร

สน.บางเขน

28.

น.อ.

ธีรพงศ์

ละม้ายอินทร์

Managing Director

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

29.

นาง

นภาพร

ลักษณะโยธิน

ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์

Sadesa (Thailand) Co.,Ltd. (จังหวัดอยุธยา)

30.

พันตรี

นรินทรักษ์

เชษฐศิริ

รอง ผบ.ส.พัน.21

ฝ่ายข่าว ททบ.5

31.

เรือเอก

นุกูล

รักความสุข

32.

พันตำรวจโทหญิง

นุชจรี

อุดมแสงอร่าม

สว.งาน 5 อก.อก.สกพ. สนง.ตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

33.

พันตรี

บัญชา

บุญพามี

นายทหารนักเรียน

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

34.

นาย

ประสงค์

อินทรหนองไผ่

ผู้ชำนาญการ

ฝ่ายแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  บมจ. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

35.

นางสาว

ผกากรอง

ถาวรเสถียรกุล

เภสัชกร

รพ.บำรุงราษฎร์ ฝ่ายเภสัชกรรม

36.

นาง

ผัสสพร

วันสุทันต์

พนักงานการเงิน

แผนกรับ-จ่ายเงิน(ดอนเมือง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

37.

พันโท

เผด็จ

สุวรรณธาดา

หัวหน้าแผนกบริการ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

38.

พันตรี

พงษ์ศักดิ์

หมื่นกล้าหาญ

อจ.กศ.รร.ป.ศป.

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ลพบุรี)

39.

นาวาเอก

พงษ์สันต์

สมัยคมสัน

รอง ผอ.กองจัดการ   กองบังคับการ

กรมอู่ทหารเรือ  กองทัพเรือ

40.

พันตรี

พรเทพ

ยังรักษา

นายทหารนักเรียน

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

41.

นาย

พิชัย

ศรีสุพจนางกูร

ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์งบประมาณลงทุน

กองควบคุมงบประมาณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

42.

นาย

สัจจา  ( ชื่อเดิม พิทักษ์ )

ภัทรภิญโญกุล

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท  Welltech Healthcare จำกัด

43.

นางสาว

พินทุ์สุดา

เหลืองไพบูลย์

Medical Communications Manager

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ไทยแลนด์) จำกัด

44.

นาย

พิศักดิ์

จิตวิริยะวศิน

วิศวกรวิชาชีพ 8

กองสาธารณสถานและทางหลวงท้องถิ่นที่ 2 กรมโยธาฯ

45.

ร้อยเอก

ไพศาล

ทานธรรม

ผบ.ร้อย.ป.

ป.พัน 711 ค่ายพิบูลสงคราม กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรี

46.

ร้อยเอก

ภราดร

ศิริสวัสดิ์

รอง ผบ.ร้อย หน.ชุดถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียม ททบ.5

ส.พัน 12 สนามเป้า

47.

พันโทหญิง  

ภาวิณี

ภูรัต

หน.ผวป.กพท.สสน.นทพ

48.

พันตำรวจโท

มงคล

เกตุพันธ์

สารวัตรงาน 4 ฝ่าย 3 ตม.2

กองตรวจคนเข้าเมือง

49.

นาง

มัทนา

สุวัณณุสส์

ผู้จัดการงานวางแผนและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

50.

นาย

ยงยุทธ

กฤษดานิรมิตร

หัวหน้าฝ่ายสอบสวน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 1 จ.อยุธยา

51.

นาง

รัชนีวรรณ

อินทรหนองไผ่

52.

นาย

ลลิต

ศุทธรัตน์

หัวหน้าสถานี เนปาล

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

53.

พันตำรวจโท

ลิขิต

กล้วยดำรง

สว.งาน 4 ฝ่ายพิจารณา 1 กองรักษามาตรฐานวินัย

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

54.

นางสาว

วรรณี

เจริญทรัพยานันต์

เลขาผู้อำนวยการ

ฝ่ายการแพทย์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ไทยแลนด์) จำกัด

55.

พลโท

วรวัฒน์

อินทรทัต

56.

นาวาอากาศเอก

วัลลภ

ประสงค์กิจ

ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

57.

นาง

วาสนา

วงศ์พรหมเมฆ

ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเอกโก อาคารเอกโก  ถนนวิภาวดีรังสิต

58.

พันเอกหญิง

วาสินี

เทียบศรไชย

ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา

กองทัพบก

59.

พลตรี

วิภพ  (ชื่อเดิม วิษณุ)

กิวานนท์

ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทบ.

กองบัญชาการ กองทัพบก

60.

นาวาอากาศโท

วุฒิ

น้อยเชี่ยวกาญจน์

นักบินประจำกองบังคับการกองบิน 6

กองบิน 6

61.

นาวาอากาศเอกหญิง

ศรีเรือน

ปะจายะกฤตย์

หัวหน้าวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

กองกรรมวิธีข้อมูล กรมช่างอากาศ บางซื่อ

62.

นาวาอากาศโทหญิง

สดับพร

นิ่มนวลงาม

ประจำกรมการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

กองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

63.

พันเอก

สรานุวัตร

ประดิษฐ์พงษ์

รอง ผอ.กองการศึกษา  

กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

64.

พลตรี

สัมพันธ์

ภู่ไพบูลย์

65.

นาวาอากาศตรีหญิง

สิรินาถ

คงเจริญหลาย

66.

นาวาอากาศตรี

สีฆโชค

ชาญนำสิน

ครูฝึกการบินฝูงขั้นต้น ฝูงฝึกขั้นต้น

โรงเรียนการบิน (กำแพงแสน)

67.

พันตรีหญิง

สุกัญญา

จันทรอารีย์

เภสัชกร

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

68.

นาวาตรี

สุชิน

หมอนทอง

นายช่างออกแบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ (กรุงเทพ)

69.

พันตรีหญิง

สุนทรี

กิ่งแก้ว

ปฏิบัติหน้าทีหัวหน้าตีกอายุรกรรม

รพ.ค่ายอดิศร  จ.สระบุรี

70.

นาย

สุพจน์

ขันธะวิจิตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทยูเนียนสเตนเลสตีล โปรดัก จำกัด

71.

นางสาว

สุมนรัตน์

อำมาตย์โท

Speed Learning Institute

72.

พันเอกนายแพทย์

สุรจิต

สุนทรธรรม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

73.

พันโท

สุรวัฒน์

มุ่งมิตร

หัวหน้าแผนกธุรการ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก อาคาร 3 บก.ทบ.

74.

นางสาว

สุวรรณี

เตชะพาณิช

ผู้จัดการ(บริหารสินเชื่อ)

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

75.

นาย

อดินันท์

แสงสีดา

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

76.

นาวาอากาศตรี

อภิชาต

วรุณโณ

ผบ.ร้อย ป.

ป. พัน 11 รอ. (ลพบุรี)

77.

นางสาว

อมรวรรณ

กลั่นแก้ว

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

บริษัท อินท์ธร จิวเวลรี่ แมนนูแฟกเจอรี่ จำกัด

78.

พันตรีหญิง

อรภัทร

ทิมพิทักษ์

นายทหารตรวจสอบและวิเคราะห์

กองโครงการและแผน   กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

79.

นาย

อรรถพล

มันทวงศ์

วิศวกร/ฝ่ายบริหารโครงการก๊าซ

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

80.

เรืออากาศเอก

อรรถโยธิน

วรรณโชดก

รรก.ผู้บังคับหมวดบิน 2 ฝูงบินขั้นต้น

รร.การบิน (กำแพงแสน) กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

81.

นางสาว

อรอำไพ

รัตนพันธ์

Sales Distribution Manager

บริษัท แอดวานซ์เพจจิ้ง จำกัด

82.

พันเอกหญิง

อรัญญา

วัชรธรรม

ประจำผู้บังคับบัญชา

ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก

83.

พันเอก

อัฐพงศ์

พิชญาภรณ์

ผช.ผอ. กนย.กกส.ทหาร

กกส.ทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด

84.

นาวาอากาศโท

อัมพร

ทองถม

นายทหารการศึกษา กองการศึกษา

รร.เสนาธิการ ทหารอากาศ สอส. บศอ.

85.

พันตรี

อาทิตย์

ดีประเสริฐ

ฝอ.3 ป.2 รอ.

กองพันทหารปืนใหญ่ที่102 รอ. ค่ายพรหมโยธี

86.

ร้อยตำรวจเอก

อิสราพันธ์

บุญเผย

ผู้บังคับหมวดงานปกครอง (ชั้นปีที่ 1)

รร.นายร้อยตำรวจ (สามพราน)

Back to content | Back to main menu Free Website Counters