The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 5

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 5

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

พันโท

กำชัย

วงศ์ศรี

หน.ขว.ทบ.

กองข่าว

2.

นาวาโท

กิตติพงษ์

พูลทองคำ

นักเดินเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

3.

นาวาเอก

เกริกไชย

วจนาภรณ์

หัวหน้ากองพัฒนาการฝึก

กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี

4.

นาย

เกรียงกฤษณ์

สุขลิ้ม

-

-

5.

พันตรี

เกษมสันต์

ใจภักดี

นายทหารซ่อมบำรุงเคลื่อนที่

พบ.

6.

นาวาตรี

เกียรติศักดิ์

อยู่แสง

ประจำ กบ.ทร.

รร.เสธ.ทร. ปี45

7.

นาวาอากาศโท

ขวัญชัย

ผลแสงศรี

หน. 4 กรว.1

สพ.ทอ.บนอ. 4 กรว.1 สพ.ทอ.บนอ. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

8.

พันเอก

เจริญ

ฐิติกัลชาญ

9.

พันเอก

ชนินทร์

โตเลี้ยง

รองผู้บังคับการ

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ลพบุรี

10.

นาวาอากาศโท

ชำนาญ

เคยอาษา

11.

นางสาว

ชุติกานต์

งามขำ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ7

การสื่อสารแห่งประเทศไทย ฝ่ายธุรกิจเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

12.

พันเอกหญิง

ทวีพร

ตันติอธิมงคล

หน.กรรมวิธีข้อมูล 183

แผนกกรมวิธีข้อมูลข้อกองกลาง กรมการสื่อสารทหาร

13.

นาวาอากาศตรี

ธวัชชัย

สงวนเรือง

ประจำกองงบประมาณ

กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณกระทรวงกลาโหม

14.

นาย

ธวัชชัย

บุญนอก

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ

-

15.

พันเอกพิเศษหญิง

ธีระตา

ประดับเวทย์

ประจำสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบ

กองบัญชาการกองทัพบก

16.

นาย

นพคุณ

ทอดสนิท

ผู้จัดการสาขา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางบอน

17.

นาย

นริศ

ศรีอุเทนชัย

ผู้จัดการทั่วไป

แผนกพ่นสีรถยนต์ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล โค้ทติ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

18.

นาวาอากาศเอก

นเรศว์

สังข์วรรณะ

ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

19.

นาวาอากาศเอก

นันทพัทธ์

ปรีวรรณ

รอง ผอ.กองแผนและวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม

กรมสื่อสารทหารอากาศ

20.

ร้อยเอกหญิง

นิติยา

อัศวิกุล

พยาบาล

แผนก ICU ทารกแรกคลอด รพ.พระมงกุฎเกล้า

21.

ร้อยเอกหญิง

เนตรนภิส

วิมะลิน

พยาบาลแผนกอายุรกรรม

กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

22.

นาย

บุญมา

ฐิติเรียงเกียรติ

Brand Manager

บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า ประเทศไทย จำกัด

23.

นาย

บุญเลียง

บุญมี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนกเคมีเกษตร บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

24.

นาย

ประยุทธ์

วงศ์พานิช

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

25.

นาง

ปัทมา

รัตนเมธานนท์

ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี

สนง.ภาษีสรรพากรพื้นที่ 7

26.

พันตรีหญิง

ปัทมากร

โชติปัญญา

เภสัชกร

-

27.

นาวาอากาศเอก

ภัทรชัย

พุฒซ้อน

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

28.

ร้อยเอกหญิง

พรเพ็ญ

พลานุสิตเทพา

Product Specialist

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

29.

นางสาว

พรวดี

ชนะพันธศรี

30.

นาย

พันธ์ศักดิ์

วุฒิประสิทธิผล

ผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า

กองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

31.

นาวาอากาศโท

พินิจ

พวงดอก

หัวหน้าแผนกจัดดำเนินงาน

กองโรงงาน กรมสื่อสารทหารอากาศ

32.

นาย

ไพโรจน์

มีทวี

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

33.

นาวาอากาศโท

ภาสกร

บุญทับ

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

34.

นาง

ม่วงงาม

คูวิจิตรสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อธุรกิจ

กลุ่มงานควบคุมสินเชื่อ 1 ธนาคารออมสิน สนญ.

35.

พันโทหญิง

ยุพาพร

เอี่ยมละออ

พยาบาล

รร.กสร.กสร.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

36.

นาย

รณชัย

วรรณเสวก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

37.

นาย

ราเชนทร์

ศิริสุข

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูพีเรียร์ พรินเตอร์ ซัพพลาย(ประเทศไทย) จำกัด

38.

นาง

ลักขณา

วงศ์มณฑา

Senior Lawyer

Bangkok Capital Alliance Co.,Ltd. แผนก Legal

39.

นาวาอากาศเอก

วรวัฒน์

คงมั่น

ผอ.กงป.สนผ.รอ.

กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

40.

นาวาเอก

วรวุฒิ

วงศ์สินธน

กองอาวุธปล่อยนำวิถีกรมสรรพาวุธทหารเรือ

41.

นาย

วสุ

วิสุทธินันท์

42.

พันโท

วัลลภ

ขาวสำอางค์

หัวหน้านายทหารการเงิน

ค่ายจิรวิชิติสงคราม ศอว.ศอพท. ลพบุรี

43.

นางสาว

วิภารัชฎ์

พิบูลย์วงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บมจ. ธ.ทหารไทย ฝ่ายวางแผนระบบงานคอมพิวเตอร์และบริหารภายนอก

44.

พันโทหญิง

ศนิกาญจน์

เทพกาญจนา

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

แผนกเภสัชกรรม รพ.รร.จปร.

45.

พันโท

ศักดิ์สิทธิ์

รื่นนอก

กองพันทหารช่าง ราชบุรี

46.

พันตรีหญิง

ศิวาลี

กิ่งแก้ว

พยาบาลประจำห้องปลอดเชื้อ

รพ.พระมงกุฎเกล้า

47.

นาวาอากาศเอก

สนธยา

คงกัลป์

วิศวกร

กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

48.

นาวาอากาศเอกหญิง

นภาวรรณ

สัจจะรักษ์

ทันตแพทย์

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพล

49.

นาย

สมชาย

บุญสุภาพร

ผอ.ฝ่ายการเงินและบริหาร

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

50.

พันเอก

สมนึก

ขุนทอง

อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก

สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

51.

พันโท

สมพจน์

สังข์ดา

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์

กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์

52.

พันตรี

สมยศ

ฉันทวรลักษณ์

อจ.รร.สธ.ทบ.สบส.

รร.สธ.ทบ.สบส.

53.

นาย

สมศักดิ์

วิริยะยุทธกร

Revenue Assurance Manager

Advanced Info Service Plc.

54.

นาวาอากาศเอก

สมัญญา

วิยะกัน

กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

-

55.

นาวาอากาศเอกหญิง

สาวิตรี

เศรษฐนันท์

รอง ผอ.กองพยาธิกรรม

กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

56.

นาวาอากาศเอก

สุกษม

สุขเกษม

57.

พลตรี

สุมน

สุรทิณฑ์

ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพบก

58.

นาวาอากาศโท

สุรจิต

จิตตานุภาพ

กัปตัน นบ.

ประจำฝูง กองบิน 6 นายทหารมาตรฐาน ประจำกองบิน 6

59.

นาย

สุรศักดิ์

ตรีวิบูลชัยวงศ์

วิศวกรโครงการ

บริษัท เอ็ม.อี.อี. จำกัด

60.

พันตรีหญิง

สุริยาพร

เทพแจ่มใจ

พยาบาล

ห้องผ่าตัดหูคอจมูก รพ.พระมงกุฎเกล้า

61.

นาย

สุวรรณ

เจริญพิชิตนันท์

ผู้จัดการ

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

62.

ร้อยเอกหญิง

อภิญญา

บุญจำรัส

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลยันฮี

63.

นาย

อรุณชัย

วิสุกมล

กรรมการผู้จัดการ

Thai Urethane Chemical Industry Co., Ltd. Charn Issara Tower II 29th floor, Tel: , Fax: +(66)

64.

นาวาอากาศตรี

อลงกต

แต้มประเสริฐ

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

65.

พันตรี

ออกรบ

อมรัชกุล

ช่วยราชการ สน.รองเสนาธิการทหาร (ทบ.)

น.ติดตามสถานการณ์ กองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร บก.ทหารสูงสุด

66.

นาวาอากาศโทหญิง

อัจฉรา

อรรจนานนท์

นักวิทยาศาสตร์

กองวิทยาการ ชอ.บนอ. แผนกวิจัยและตรวจทดลอง

67.

ร้อยเอกหญิง

อัจฉรา

เทศหริ่ง

68.

พันตรี

อุดม

แก้วมหา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ม.2 รอ.

กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์

Back to content | Back to main menu Free Website Counters