The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 4

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 4

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

พันโท

กำชัย

วงศ์ศรี

หน.ขว.ทบ.

กองข่าว

2.

นาวาโท

กิตติพงษ์

พูลทองคำ

นักเดินเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

3.

นาวาเอก

เกริกไชย

วจนาภรณ์

หัวหน้ากองพัฒนาการฝึก

กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี

4.

นาย

เกรียงกฤษณ์

สุขลิ้ม

-

-

5.

พันตรี

เกษมสันต์

ใจภักดี

นายทหารซ่อมบำรุงเคลื่อนที่

พบ.

6.

นาวาตรี

เกียรติศักดิ์

อยู่แสง

ประจำ กบ.ทร.

รร.เสธ.ทร. ปี45

7.

นาวาอากาศโท

ขวัญชัย

ผลแสงศรี

หน. 4 กรว.1

สพ.ทอ.บนอ. 4 กรว.1 สพ.ทอ.บนอ. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

8.

พันเอก

เจริญ

ฐิติกัลชาญ

-

-

9.

พันเอก

ชนินทร์

โตเลี้ยง

รองผู้บังคับการ

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ลพบุรี

10.

นาวาอากาศโท

ชำนาญ

เคยอาษา

-

-

11.

นาวาอากาศโทหญิง

ฐิติมา

ทวีวัฒนาพันธ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูนวิทยา

ห้องอิมมูนวิทยา กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ

12.

พันเอก

ณธน

โสมอ่ำ

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา กวอ.ศอว.ทบ.

กองวิจัยพัฒนาอาวุธ ศอว.ทบ.

13.

นาวาอากาศโทหญิง

ดวงสมร

สีแพร

นายทหารงบประมาณ

รพ.ภูมิพลฯ

14.

นาง

เดือนเพ็ญ

ทีฆกุล

ผู้จัดการกองพยากรณ์ธุรกิจการบิน

ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

15.

พันเอก

ธงชัย

สาระสุข

ฝสธ.ประจำ เสธ.ทบ.

สำนักงานเสนาธิการทหารบก

16.

นาย

ธานี

คุ้มวงศ์วาน

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พาวเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

17.

พันตรี

ธัญเทพ

ธรรมธร

หน.นสร.ทบ.

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

18.

พันตรีหญิง

ธิดารัตน์

พรหมชัย

พยาบาลวิสัญญี

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.พระมงกุฎฯ

19.

พันตรีหญิง

ธิดารัตน์

หมีปาน

พยาบาลวิสัญญี

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.พระมงกุฎฯ

20.

พันตำรวจโท

ธีระพงษ์

คล้ายแก้ว

รองผู้กำกับฯ ฝ่ายสืบสวนสอบสวน

สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

21.

พันตรีหญิง

นุดีนุช

เกษมมงคล

เภสัชกร

กรมแพทย์ทหารบก

22.

พันตรีหญิง

บุญธาดา

คนศิลป์

เภสัชกร

รพ.พระมงกุฎเกล้า

23.

นาวาอากาศโทหญิง

บุญรุ่ง

ขำนวลทอง

ประจำ อย.นยอ

กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

24.

นาง

ประณม

น้อมศิริ

ผู้จัดการหน่วยรายได้และค่าใช้จ่าย

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

25.

นาง

ประภัสสร

พันธุจริยา

Business Development Manager

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด

26.

พันตรี

ปรัชญา

อาจิตปุญโญ

-

กรมยุทธโยธาทหารบก

27.

นาย

ปราโมทย์

ลือนาม

-

-

28.

พันโท

ปราโมทย์

อุตตมะโยธิน

หัวหน้าแผนกโรงงานรัฐวิสาหกิจ

กรมการอุตสาหกรรมทหาร

29.

พันตรีหญิง

ปัทมาวดี

นิติพันธุ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

30.

นาวาอากาศเอก

ผ่องพักตร์

ปัดภัย

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ บก.สอส.บศอ.

สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการ

31.

พันตำรวจตรีหญิง

พรเพ็ญ

จัตตะมละกุล

สารวัตรกลุ่มวิชาการ การเงิน

กองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

32.

พลตรี

พลางกูร

กล้าหาญ

โฆษกกระทรวงกลาโหม

สำนักงาน โฆษกกระทรวงกลาโหม

33.

นาวาอากาศเอกหญิง

พัชรา

มีแก้ว

หัวหน้าการเงิน

สำนักงานอนุกรรมการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ

34.

นางสาว

พัชรินทร์

โกสโร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักกิจกรรมพิเศษ ธนาคารออมสิน

35.

พันตรีหญิง

พิมพ์ศิริ

คำหอม

พยาบาล

รพ.อานันทมหิดล

36.

ร้อยเอกหญิง

พุทธชาด

พึ่งพิบูลย์

พยาบาล

รพ.พระมงกุฎเกล้า

37.

พันเอก

ไพบูลย์

คุ้มฉายา

ผู้บังคับการกรม

กรมทหารราบที่ 11 (รักษาพระองค์)

38.

นาย

ไพศาล

พุทธสันติธรรม

Product Manager

บริษัท ELI LILLY ASIA INC. Thailand

39.

พันโท

ภักดี

ศรีชุมพล

-

-

40.

นาวาอากาศตรี

มงคล

พรหมเทศ

หน.ฝอน.ฝรภ.1ภชภ.รอ.

กรมช่างอากาศ ดอนเมือง

41.

นาย

มนตรี

บรรเริงเสนาะ

General Manager

Vas General Manager Engineering (1992)

42.

นาวาตรีหญิง

มยุรี

ร่วมไชย

นบช. กง.สรส.

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

43.

นาวาตรีหญิง

มัลลิกา

เชื้อนาม

นายทหารพยาบาล

รพ.ภูมิพลฯ

44.

นาง

มาลินี

อนุสรหิรัญการ

พนักงานสินเชื่อ

ธนาคารทหารไทย สนญ.

45.

นาย

ยุทธการ

สุทธิเลิศ

Service Project Engineer

บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

46.

ร้อยเอกหญิง

รุ่งนภา

พูนนารถ

หัวหน้าห้องผ่าตัด

รพ.พญาไท

47.

นาย

เริงศักดิ์

อังคพณิชกิจ

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

48.

ร้อยเอกหญิง

ลิลลาภ์

โชตนภูติ

ผู้จัดการ

บริษัท อาร์โธไลน์ จำกัด

49.

นาย

วสันต์

กานต์ปริยสุนทร

พนักงานอำนวยสินเชื่อ

ธนาคารทหารไทย สนญ.

50.

นางสาว

วันทนา

อัตรปัญญาวิทย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ฝ่ายคลัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

51.

พันตรี

วิชัย

จามจุรีรักษ์

รองผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่

ป.พัน 722 ค่ายพิบูลย์สงคราม

52.

นาวาเอก

วิสิทธิ์

กุลสมบูรณ์สินธ์

หัวหน้าแผนกออกแบบ

กองแผนงานช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือ สัตหีบ

53.

นาวาโทหญิง

ศศิมา

ศังขจันทรานนท์

หัวหน้าแผนก

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

54.

ร้อยเอกหญิง

ศิริจิต

นิวาศะบุตร

พยาบาล

รพ.ค่ายสุรนารี

55.

นาย

วิธวินท์

ศรีสุริยจันทร์

ธุรกิจส่วนตัว

-

56.

นาย

ศุภชัย

ศิรประภาสพงศ์

System Operation Asst.

บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

57.

พันตำรวจโท

สถิตย์

พรมอุทัย

สารวัตรป้องกันและปราบปราม

-

58.

พันตำรวจโท

สมยศ

ศรีเรือง

สารวัตรทะเบียนพล

นปพ.191

59.

พันเอกนายแพทย์

สมศักดิ์

เถลิงเกียรติ

ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน

รพ.พระมงกุฎเกล้า

60.

พันเอก

สมสกุล

แสงงาม

อาจารย์หัวหน้ากอง

รร.กสร.ทบ.

61.

นางสาว

สร้อยทิพย์

ตรีรัตนกูล

Project Manager

บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด

62.

นาง

สิริพร

ลือนาม

เภสัชกร

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

63.

นางสาว

สุจารี

จันทร์สว่าง

Asst. Director

บลจ. นครธน ชโรเดอร์

64.

นาวาอากาศโท

สุพจน์

สมรรถชัย

วิสัญญีแพทย์

ห้องผ่าตัด รพ.กรุงเทพ

65.

พันตำรวจโทหญิง

สุพิณดา

เต็งนุกูลกิจ

สว. งาน 2 กองกำกับการอำนวยการ

กองพลาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

66.

นางสาว

วรพรรณ

ประลองศิลป์

พนักงานบัญชี

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

67.

นาวาโทหญิง

สุภัคนาถ

บุญสม

ประจำแผนกค่าจ้าง

กองควบคุมการใช้จ่าย กรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม

68.

ร้อยเอกหญิง

สุรัตนา

เกินวงศ์

ประจำแผนกการประชุม

กองการประชุม สำนักนโยบาย แผนกลาโหม

69.

พันเอก

สุรศักดิ์

วัยคุณา

ประจำกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1

กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 1

70.

พันเอก

สุริยา

ภวังค์คนันท์

ปฏิบัติหน้าที่ หก.กสล.รร.กสร.กสร.ทบ.

รร.กสร.กสร.ทบ.

71.

นางสาว

โชติกา

กำลูนเวสารัช

Engineering Manager

บริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

72.

นาวาตรี

อกนิษฐ์

จินตนุกูล

-

-

73.

นาวาโท

อนุพงษ์

ทรงมาลัย

หัวหน้านายทหารการเงิน

กองเรือยกพลขึ้นบก

74.

นาง

อาวีวรรณ

ชื่นแดชุ่ม

พนักงานบัญชี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

75.

นาวาอากาศเอก

อำพล

อิ่มบัว

ผู้อำนวยการกองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

76.

นาวาอากาศโท

โอม

โมรินทร์

ผู้บังคับฝูงบิน 601

กองบิน 6 กองทัพอากาศ

Back to content | Back to main menu Free Website Counters