The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 3

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 3

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

นางสาว

กฤษฎาพร

ฐิตินันท์

วิทยากรระดับ 7

กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร โครงการ กฟผ.

2.

พันโท

กิตติภัค

ทั่งทอง

นทน.รร.สธ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.สบส.

3.

พันเอก

เกรียงศักดิ์

ไข่ถาวร

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

ป.พัน.721 ค่ายพิบูลย์สงคราม อ.เมือง จ.ลพบุรี

4.

นาวาอากาศเอก

คณิต

เหลื่อมเจริญ

อาจารย์

กองการศึกษา วทอ.สอส.ทอ.ดอนเมือง

5.

พันโท

คมกฤช

วัฒกร

ผบ.ร้อย

ร้อย.ป.คปม. ค่ายพิบูลย์สงคราม

6.

นาวาโท

จตุพล

โฉมทองดี

ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อ

บริษัท ไฮนิเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด

7.

นาย

ชยากร

เลี้ยงรื่นรมย์

Maintenance Manager

บริษัท ไทยลูบเบนดิงส์ จำกัด

8.

นาวาอากาศเอกหญิง

ชวันดี

ประพันธโกมล

หัวหน้าแผนก

กองการต่างประเทศ

9.

พันโท

ชวินท์

สุนทรบุระ

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

ป.พัน.711 ค่ายพิบูลย์สงคราม

10.

พันตรี

ชัยยันต์

ปรีชา

นทน.รร.สธ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.สบส.

11.

นาย

ชัยรินทร์

ศิริมุจลินทร์

อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

12.

ร้อยตำรวจตรี

ชัยเลิศ

รัตนเมธานนท์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงานเมธานิติบัญชีธุรกิจ

13.

พันเอก

ชุมพล

เกิดนาค

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศ กลาโหม

14.

พันโท

ณัฐพงษ์

ขวัญอ่อน

ประจำแผนก กองบริหารทรัพย์กร

สปช.ทบ.

15.

พันโท

ดาว

ธรณีนิติญาณ

ประจำแผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล

กองโรงงานอุตสาหกรรม

16.

นาวาอากาศเอก

ทวีศักดิ์

ชั้นโรจน์

ข้าราชการบำนาญ

กรมการลาดตระเวนทางอากาศ บนอ.

17.

พันเอก

ธิติพันธ์

ฐานะจาโร

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

ร.1 พัน.1 รอ.

18.

พันโทหม่อมหลวง

ธีรากร

วรวรรณ

สัตวแพทย์

สถาบันพยาธิวิทยา ศพม. กรมแพทย์ทหารบก

19.

นาง

นงลักษณ์

วงศ์สุขสิริเดชา

นักวิชาการขนส่ง 6 ว.

กรมการขนส่งทางบก

20.

นางสาว

นภา

ปิ่นกระจาย

นักบัญชี

กองวิเคราะห์ต้นทุน กสท.

21.

นาง

นภาพรรณ

กาญจนะโภคิน

บริหารความเสี่ยง

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

22.

นาวาอากาศตรี

นฤพนธ์

อภิวาท

เภสัชกร

กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลฯ

23.

พันโทหญิง

นันทิดา

อุ่นจันทร์

อาจารย์

รร.กิจการพลเรือน กรมกิจการ ยศ.ทบ.

24.

นาย

นิพนธ์

สุทธิธนกูล

หัวหน้าฝ่าย

ฝ่ายการบิน British Airways

25.

นางสาว

นุศรา

อุทัยสาง

หน.ห้องปฏิบัติการ

แผนกห้องปฏิบัติการ รพ.นครธน

26.

นาย

บุญชัย

ปึงเจริญ (เสียชีวิต)

อาจารย์

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

27.

นาย

บุญโรจน์

อัศวพนากิจ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโคโคโระกรุ๊ป จำกัด

28.

นาย

บุณยรักษ์

วิสุทธิผล

นายแพทย์

สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน

29.

พันเอก

ประวิตร

ฉายะบุตร

ผู้บังคับกองพัน

ป.พัน.102 รอ. ค่ายพรหมโยธี พื้นที่ ข. ปราจีนบุรี

30.

นาย

ประสาน

ชลิตตาภรณ์

หน.แผนก แผนกจัดส่ง

บริษัท สยามการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

31.

นาวาโท

ปริญญา

รักวาทิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

องค์การฟอกหนัง

32.

นาวาอากาศโทหญิง

ปาริชาต

ปาโมกข์

รองหัวหน้าแผนก

แผนกตรวจสอบ กองวิชาการและระบบงาน สตช.ทอ.

33.

นาย

ปิยวัฒน์

นิภานันท์

Cost Accounting Manager

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

34.

พันตำรวจเอก

ปิยะ

ต๊ะวิชัย

ผกก.สน.โชคชัย

สน.โชคชัย

35.

นาย

พจน์

นาควิเชียร

ผช.พิเศษฝ่ายบริหารโครงการ

บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด

36.

นาวาเอก

พิชิตชัย

ซ่อมประดิษฐ์

รอง ผ.อ.กอง

กอง รง.ไฟฟ้า อธบ.อร.

37.

พันเอก

พิศิษฐ์

เกษบุรมย์

ประจำ ยก.ทบ.กองนโยบายและแผน

กรมยุทธการทหารบก บก.ทบ.

38.

พันตำรวจเอก

พิสิษฐ์

เปาอินทร์

ผกก.ประจำ สนง.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

39.

พันโท

พีรพัฒน์

จันทร์งาม

นทน.รร.สธ.ทบ.

รร.สธ.ทบ.สบส.

40.

นางสาว

เพ็ญศรี

เตชะสิริไพบูลย์

Export sales executive

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด

41.

นาวาอากาศโท

ภราดัย

ไชยนุวัติ

-

-

42.

นาย

ภาคภูมิ

โชติปรายน

วิศวกร

สนง.ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัทการบินไทย

43.

นาง

เยาวลักษณ์

จิตต์วโรดม

อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

44.

พันเอก

รวมพล

มีชูอรรถ

หัวหน้ากอง

กองยุทธการ

45.

นาวาอากาศโทหญิง

รัชนีวรรณ

พงษ์ประสิทธิ์

พยาบาล

รพ.ภูมิพลฯ

46.

นางสาว

ราตรีพร

ลิ้มมงคล

-

-

47.

พันเอก

ฤทธิไกร

อุ่นพันธุ์

ผอ.กอง

กองยุทธการ ทภ.1

48.

นาวาตรีหญิง

ลลิดา

สวัสดิชัย

หน.แผนก แผนกจัดส่ง

กองวิเคราะห์ทดสอบ วศ.ทร. ทวีวัฒนา

49.

นาง

วริศรา

ฑีฆะเสถียร

นักบัญชี

ฝ่ายบัญชีและการเงินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

50.

พันโทหญิง

วันทนา

ท้าวลา

หน.พยาบาล

แผนกพยาบาล ศสท.กส.ทบ. ปากช่อง นม.

51.

นาวาเอก

วิเชียร

ฤทธิ์วิรุฬห์

-

-

52.

พันเอก

วิทวัส

บุญยสัมพันธุ์

รอง ผอ.กอง

กงป.สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

53.

พันตำรวจเอก

วิสูตร

ฉัตรชัยเดช

ผกก.สภ.อ.หนองสือ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ

54.

พันโท

วีรยุทธ

วุฒิศิลป์

ผู้บังคับกองพัน

ม.พัน.17 รอ. สระบุรี

55.

ร้อยเอก

วีระ

วงศ์รัตนพิบูลย์

รอง หน.ชุดเวชกรรม

พัน.สร.23 บชร.3

56.

นาวาอากาศเอกหญิง

ศศิกาญจน์

เทพลิบ

หน.แผนก

แผนกจัดดำเนินงาน กองจัดการ สปช.ทอ.

57.

พันโทหญิง

ศิริจันทร์

งาทอง

รอง โฆษก ทบ.

สปส. ฝกร. ศปก. บก. ทบ. พระนคร

58.

พันตรี

ศุภกิต

ศรีจักรโคตร

นายทหารตรวจบัญชี

กองตรวจบัญชีที่ 1 สตช.ทบ.

59.

นาย

สมควร

บุรพานนทชัย

ผจก.ฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

60.

นาย

สมควร

โพธิ์อยู่

กรรมการผู้จัดการ

หจก. อำพันเทคโนโลยี

61.

นาย

สมบัติ

เติมวรสิน

ผจก.ฝ่ายบัญชี

บริษัท ซีพี อินเตอร์ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

62.

นาย

สมรรถ

พุ่มอ่อน

ผู้จัดการ

ผ.วิเคราะห์และพัฒนาฝ่ายรักษามาตรฐาน การบินไทย

63.

นางสาว

สมศรี

มหาศิวะกุล

ผจก.ฝ่ายบัญชี

บริษัท พาร์ซิสซอฟแวร์ จำกัด

64.

นาวาโท

สามารถ

แดงดีเลิศ (ลาออก)

ผจก.อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท อัลฟาซอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

65.

นาง

สิรกร

คุ้มวงศ์วาน

พนง.วิเคราะห์และวางแผน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปตท. สนญ.

66.

นาย

สิริชัย

เฉิดฉันท์พิพัฒน์

ผู้จัดการ

บริษัท อโกรฟาร์ม่า จำกัด

67.

นางสาว

สุกานดา

เชียงไชยสกุลไทย

ผจก.ส่วนการเงินและการบริหาร

บริษัท ไซเรสคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

68.

นางสาว

สุมาลี

มหาศิวะกุล

ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยมอริโมโต้  จำกัด

69.

พันโท

อนันท์ชัย

วงศ์วาสน์

นายทหารการเงิน

ร.ร.กบ.กบ.ทบ.

70.

พันเอก

อนุชิต

อินทรทัต

หน.แผนก

ผ.แผนงานและโครงการ สำนักงบประมาณ กลาโหม

71.

พ.ท.

อนุศักดิ์

เผ่านาค

72.

นาวาโทหญิง

อภิรดี

ปานกิจเจริญ

นายทหารประจำ ศรภ.กอง1

ศรภ. บางเขน

73.

นางสาว

อมรรัตน์

ปรีดาบุญราศี

นักบริหารอาวุโส

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Back to content | Back to main menu Free Website Counters