The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 2

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 2

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

นาย

มนตรี

กฤษฎาจินดารุ่ง

2.

พันโทหญิง

กมลพันธ์

ฉายะพงศ์

นายทหารงบประมาณ

สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก

3.

พันเอก

กัญจน์

จันทร์ขจร

หน.กองทันตกรรม

รพ.ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี

4.

พันเอก

กิติศักดิ์

บัวสถิตย์

รอง ผอ.กองส่งกำลัง

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

5.

พันเอก

กุลธวัช

ไว้ใจ

นายทหารข่าววกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ.

กรมข่าวทหารบก

6.

พันโท

คเชนทร์

อาจคุ้มวงษ์

ประจำแผนก ร.ด.

กรมการรักษาดินแดน

7.

พันเอก

เจษฎา

ศรีศิริ

ประจำสำนักนโยบายและแผน

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม

8.

นาวาอากาศโทหญิง

ชนิดา

อ่อนน่วม

หน.ผปข.กปก.ศกบ.บนอ.

ศูนย์ส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

9.

นาย

เชาว์

สุขญาติ

ผู้จัดการสินเชื่อ

หน่วยบริการสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

10.

เรือเอก

ฐานิศ

นาคะเกศเศรษฐกร

ministry of finance

finance crime suppression group

11.

พันโทหญิง

ฐิติญา

จันทวุฒิ

นักวิชาการ สพย.สบส.

ส่วนงานวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

12.

ร้อยโท

ณรงค์ชัย

วิสูตรชัย

Senior Vice President

Glow Co.,Ltd.

13.

พันเอก

ถวัลย์

ฤกษ์งาม

หน.ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14.

พันเอก

ทัพห์

บุญเฉลย

ผช.ผอ.กนผ.สส.ทหาร

กรมการสื่อสารทหาร

15.

นาง

ทิวากร

นิภานันท์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร

asia books co.,ltd.

16.

พันตำรวจโท

ธวัช

มูลศิริ

สวป.สภอ.บางปะอิน

สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน จ.อยุธยา

17.

พลอากาศตรี

ธานินทร์

สมิตะพินทุ

-

กรมช่างอากาศ

18.

พันเอก

ธานี

ฉุยฉาย

รอง ผอ.กขว.ทภ.1

กองข่าว กองทัพภาคที่ 1

19.

พันเอก

ธีรวัฒน์

บุณยะวัฒน์

ราชการต่างประเทศ

กรมยุทธการทหารบก

20.

นาย

นคร

ตรีรัตนาวงศ์

ผู้จัดการส่วนเทคนิค

บริษัท ซอฟท์สแควร์ 1999 จำกัด

21.

นาย

นที

จิระนภากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โซวเฮงฮวดแปซิฟิก จำกัด

22.

พันตำรวจเอก

นพดล

ศรสำราญ

ผู้กำกับการ 1

กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 2

23.

พันตรีหญิง

นันทภาว์

โพธิ์ศรีนาค

อาจารย์

กองภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

24.

นาง

เนตรนภา

ภิญโญสโมสร

Head of credit team

บงล.เมืองทองทรัสต์

25.

นาย

เบญจมินทร์

เชาว์วิทยางกูร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานสอบบัญชีคริสตรัล

26.

นาย

ปรารมภ์

คำแหง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็มเนอเมติคเทรดดิ้ง จำกัด

27.

พันเอก

ปริพัฒน์

ผลาสินธุ์

รอง ผอ.กอง 2

ศรภ.บก.ทหารสูงสุด

28.

นางสาว

ปรียานุช

สันติพฤกษวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

29.

พันโทหญิง

ปาจรีย์

ชุนงาม

หน.สปช.ทบ.

กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

30.

นาย

พงษ์ศักดิ์

มีสุวรรณ

31.

พันตรี

พนาเวศ

จันทรังษี

ฝอ.3 ม.4 รอ.

กรมทหารม้าที่ 4 รอ. อ.เมือง จ.สระบุรี

32.

นาย

พรชัย

พัฒนกำจรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายข่าย

-

33.

พันเอก

พรพิพัฒน์

เบญญศรี

ผอ.กองยุทธการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทหารสูงสุด

34.

นาวาโท

พัฒน์

เทพปฏิมา

หน.แผนกอาคารและสาธารณูปโภค

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค กองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

35.

นาวาโท

พัลลภ

เปี่ยมมงคล

หัวหน้านายทหารการเงิน

กองการบินทหารเรือ

36.

นาวาเอก

พิชเยนทร์

ตันประเสริฐ

manufacturing manager

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

37.

พันตรี

พิพัฒน์

ศรพรหม

director

millennium moulded case distribution systems ltd. และ science and technology service ltd.

38.

พันโท

พิรุณ

นยโกวิทย์

ผบ.ปตอ.พัน4

ปตอ.พัน4 พล.ปตอ.

39.

พันตำรวจโท

พิษณุ

ฟูปลื้ม

สารวัตรงาน 2

กองกำกับการ 2 กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ

40.

นาวาอากาศเอกหญิง

เพชรชมพู

เล่ห์มงคล

นายทหารวิชาการและระบบงาน

กองวิชาการและระบบงาน สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพอากาศ

41.

พันโท

ภาณุพงศ์

สุวัณณุสส์

ประจำกองยุทธการ

กองทัพภาค 1

42.

นาง

มาลินี

หวังวงศ์เจริญ

43.

นาวาโทหญิง

รุจนี

จันทรมณี

หน.ชุดตรวจบัญชีที่ 3

กองตรวจบัญชี 3 สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ

44.

พันตรี

รณวุธ

เรืองสวัสดิ์

ผช.หน.ฝ่ายยุทธการ

กองพลที่ 1 รอ. พล.1 รอ.

45.

นาวาอากาศเอกหญิง

ลดาวัลย์

ฉันทลาโภ

หัวหน้างบประมาณ 3

กองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

46.

พันตรีหญิง

ลลิตา

โทวิชา

ประจำแผนก รร.สธ.ทบ.สบส.

รร.สธ.ทบ.สบส.

47.

นาง

ลัดดา

รัตนเมธานนท์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

48.

นางสาว

อาภาพัฒ (วรณัฐ)

แก้วสราญ

หัวหน้ากองต่างประเทศ

บริษัท เค.เอส.แอลเอ็กซ์ปอร์ดเทรดดิ้ง จำกัด

49.

นางสาว

ชัชชมนต์ (วลาลักษณ์)

วงค์ตระกูล

นักบัญชี

บริษัท ทศท.คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

50.

พันโท

วัชรพันธุ์

อมราพิทักษ์

หน.สส.

กรมสื่อสาร

51.

นาง

วันเพ็ญ

วิวัฒน์ปัญญาพร (ศรีเมืองธน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

-

52.

นาย

วิจิตร

โชติกายวงศ์

จนท.อาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เด็นโซ่อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

53.

พันตรี

วินัย

อภัยกุลชร

ผบ.ร้อย

ร.31 พัน.2 รอ.

54.

พลตรี

วุฒินันท์

ลีลายุทธ

ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหาร

สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

55.

พันโท

ศรทัศย์

เกิดชนะ

อาจารย์ส่วนวิชาทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

56.

นางสาว

ศุภวรรณ

ศรีศุภโอฬาร

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

-

57.

นาย

สมชาย

จิตต์วโรดม

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท สยามมากอตโต จำกัด

58.

พันเอก

สมบัติ

ละออเอี่ยม

นายทหารงบประมาณ

ฝ่ายส่งกำลังบำรุงทหารบก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

59.

นาย

สมพร

รัตนะมงคลกุล

วิศวกร

บริษัท Thai nok จำกัด

60.

นางสาว

สมเกต

อธิโรจน์

งานคืนเงิน

สำนักงานประกันสังคม กองเงินสมทบ 9

61.

นาย

สุวดิศ

ดิศถาพร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน

62.

นางสาว

สุวิมล

สรอิศัยกุล

HR Manager

National Search & Chemical (Thailand)

63.

นาวาตรีหญิง

เสาวลักษณ์

ทองทับ

รอง หน.ผกม.กอง 6

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

64.

นาวาอากาศโทหญิง

อัจฉรา

ปานแดง

ทันตแพทย์

-

65.

พันตรีหญิง

อัจฉรา

วิเศษโอภาส

ประจำแผนกวิชาและพัฒนาหลักสูตร

กวก.สปช.ทหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

66.

นาวาอากาศตรี

อนุสิษฐ์

กะลัมพะนันทน์ (เสียชีวิต)

-

-

67.

นาง

อุษา

ชื่นจิตต์

รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารออมสิน

68.

พลตรี

เอกชัย

ศรีวิลาศ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

69.

พันโท

รวมพล (อเนก)

สุขสยาม

หน.ฝขว.พล.ปตอ.

พล.ปตอ.

Back to content | Back to main menu Free Website Counters