The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ศิษย์เก่ารุ่น 1

ทำเนียบรุ่น
รุ่นที่ 1

อันดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1.

พันโท

กฤษฏ์

คำหอม

รองหัวหน้ากองข่าว

มทบ.13

2.

พันเอก

กานต์

วิรยศิริ

สถาปนิก

สำนักโยธาธิการกลาโหม (สยธ.)

3.

พันเอก

กิตติ

คงมั่น

ผช.หน.ฝตส.รอ. กรมราชองครักษ์

สวนจิตรลดา

4.

พันเอก

กิติกร

ธรรมนิยาย

ผบ.กรมพัฒนาที่ดิน 2

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา

5.

เรืออากาศเอก

ชุมพล

ตุลาพันธ์

รองผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

6.

เรืออากาศเอกหญิง

ชมพูนุท

ยอดกลกิจ

Senior SAP Basis Consultant, system admin specialist

บริษัท ไอทีแอพลิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

7.

พันตำรวจโท

เชิดชัย

รัตนเมธานนท์

รอง ผกก.อก.สง.ก.ตร.

สำนักงาน ผบ.ตร. ปทุมวัน

8.

พันโทหญิง

ชวนพิศ

เทพมงคล

อาจารย์

รร.สพ.ทบ.

9.

พันโทหญิง

ฐานีย์

บุญสิลา

หัวหน้าแผนกควบคุมงบประมาณ

กองงบประมาณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

10.

พันโทหญิง

ณัฐนันท์

สายหยุด

หน.ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

กรมแผนที่ทหาร

11.

นาวาโท

ธวัชชัย

คุรุธัช

รักษาราชการฝ่ายการเงิน

กองการฝึกกองเรือยุทธ

12.

พันตรีหญิง

นิลุบล

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยหัวหน้าตึก มวก.6

หอผู้ป่วย มวก.6 รพ.พระมงกุฎเกล้า

13.

พันเอก

นฤทธิ์

สูนานนท์

ผู้อำนวยการกองธนารักษ์

กรมการเงินทหารบก

14.

พันตรี

บุญส่ง

สระศรี

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

15.

พันเอก

ปรารถ

สระวาสี

ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ

กรมกิจการพลเรือนทหาร

16.

พันโท

ประโยชน์

วรรณสวัสดิ์

อาจารย์

รร.กง.ทบ.กง.ทบ.

17.

พันเอก

ประเสริฐ

ยังประภากร

ผู้อำนวยการกองการขนส่ง

กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

18.

พันตรี

ปรีชา

เข้มข้น

ประจำกรมสรรพาวุธทหารบก

สพ.ทบ.

19.

พันโท

พรชัย

สมทรัพย์

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3

กรมทหารราบที่ 29 ร.29 พัน 3 ค่ายสุรสีห์

20.

พันเอก

พันธุ์ดี

มหาศรานนท์

รองเจ้ากรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

21.

นาวาอากาศเอก

มานพ

เกิดชื่น

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

22.

ร.อ.

ไมตรี

คำหอม

23.

นาวาอากาศเอก

ยรรยง

คันธสร

ผอ.กองจัดการกำลังพล

กรมกำลังพลทหารอากาศ

24.

พันเอก

รัตนสรวง

วีระรัตน์ (เสียชีวิต)

รอง ผอ.กกพ.ศพม.

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พบ.

25.

พลอากาศตรี

วิชาญ

เปี้ยวนิ่ม

หน่วยนิติเวช

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

26.

พลตรี

วุฒิชัย

สิริสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

27.

เรืออากาศเอกหญิง

วชิรา

พันธุ์ไพโรจน์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร

28.

พันโท

วัชระ

เอี่ยมวิจารณ์

นักบิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บินฝนหลวง ที่หัวหิน

29.

พันเอก

วรากร

โกศลยุทธสาร

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

30.

ร.อ.

ศิริพงษ์

สุรัตพิพิธ

31.

พันโท

สิริพงศ์

พชรกนกกุล

อาจารย์

วิทยาลัยการทัพบก

32.

พันเอก

สุชาติ

วงษ์มาก

กองส่งกำลังบำรุง

กบ.ทบ. บก.ทบ. พระนคร

33.

พันโท

สุรพงษ์

อยู่พร้อม

กองนโยบายและแผน

ยก.ทบ. บก.ทบ. พระนคร

34.

นาวาอากาศโท

สมจิตร

แก้วนาค

อาจารย์

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

35.

นาวาอากาศโท

สำราญ

ทองเล็ก

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหาร คณะบริหารุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36.

นาวาอากาศเอก

สมนึก

สองห้อง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

วสท.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สปท.ฯ

37.

พันโท

สรรเสริญ

คล้ายแก้ว

ผู้บังคับกองพัน ร.11 พัน 1 รอ.

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

38.

พันเอก

สมโภช

บ้านไร่

รอง ผอ. สวศ.

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์

39.

พลโท

สุชาติ

ชมพูทวีป

หน.ผสธ.ประจำ

เสธ.ทหาร วปอ.สปท.

40.

นาวาอากาศเอก

อุดม

อึ่งสุวรรณ

ประจำกรมช่างอากาศ

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

41.

พันเอก

อนันต์

บุญรำไพ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก

Back to content | Back to main menu Free Website Counters