The Civil-Military MBA Program - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน นิสิต สปท. รุ่นที่ 23

 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียนภาคต้น/2558 นิสิตสปท.23

 

กำหนดการ และเอกสารประกอบ การรายงานตัวและทำบัตรนิสิต นิสิต สปท. รุ่นที่ 23

 

 

แผนที่ อาคารสารสนเทศบัณฑฺิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แผนการเรียน สปท. รุ่นที่ 23

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2558

 

กำหนดการ นิสิต สปท. รุ่นที่ 23

 

 

รหัสนิสิต MBA (สปท.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

ใบอนุมัติให้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำาร้องออนไลน์ (OGRF)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา โครงการฯ สปท. ปี 2557

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(KU2)รุ่นที่ 22

ขั้นตอนการลงทะเบียนนิสิต รุ่นที่ 22

ตารางเรียนนิสิตสปท.

แจ้งนิสิตรุ่นที่ 22 ให้ทราบ เรื่องการรายงานตัว ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทำบัตรนิสิตใหม่ และการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ด่วนที่สุด เรื่อง ให้นิสิตรุ่นที่ 22 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ และขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Account Nontri) และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9 และชำระเงินผ่านธนาคาร กำหนดถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตามขั้นตอน

เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และขอจบการศึกษาประจำภาคฤดูร้อนปี 2557 (ช่วงที่ 2)

เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นตอนสุดท้าย (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 ) สอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548)และการขอจบการศึกษาสำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำภาคฤดูร้อนปี 2557 (ช่วงที่ 2)

 

 

 

 

 
   
 
 
Find us on facebook
 
Back to content | Back to main menu Free Website Counters